Accessibility Tools

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ

H ΑΔΑΕ έχει αρμοδιότητα να εξετάζει καταγγελίες για ενδεχόμενη παραβίαση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή επικοινωνιών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Για αυτό τον σκοπό, στην ΑΔΑΕ λειτουργεί Σύστημα Υποβολής Αιτημάτων Πολιτών & Φορέων, μέσω του οποίου οι πολίτες και οι φορείς (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) μπορούν να υποβάλουν προς την ΑΔΑΕ καταγγελίες ή ερωτήματα

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ΑΜΕΑ, κατοίκων εξωτερικού και η υποβολή ανώνυμης καταγγελίας, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ή ερωτήματα:

 • Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα
 • Αυτοπροσώπως, στα γραφεία της ΑΔΑΕ στην Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα (εργάσιμες ώρες και ημέρες)

Η σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής για την υποβολή καταγγελίας συμβάλλει σημαντικά στη διευκόλυνση της διαδικασίας διαχείρισης των καταγγελιών. Παρέχει στους χρήστες απλό και δομημένο τρόπο για την ορθή και πλήρη εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών με δυνατότητα εύκολης τροποποίησης/συμπλήρωσής τους. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας των απαιτούμενων πληροφοριών επιτρέπει την ταχύτερη αξιολόγηση και δρομολόγηση της καταγγελίας.

Για τη χρήση του Συστήματος Υποβολής Αιτημάτων της Αρχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τους παρακάτω οδηγούς:

 Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την σύνδεση στη διαδικτυακή πύλη, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις πληροφορίες που ακολουθούν.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΡΙΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 1. Για την εξέταση καταγγελίας που αφορά ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα απαιτηθεί από τον καταγγέλλοντα να υποβάλλει τα, κατά περίπτωση, έγγραφα που αναφέρονται στη σχετική ενότητα παρακάτω καθώς και στοιχεία που τεκμηριώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καταγγελία του. Κατά συνέπεια, ο καταγγέλλων θα πρέπει να έχει συμβουλευτεί τις οδηγίες της παρούσας ιστοσελίδας και να έχει προετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα και τις πληροφορίες που θα κληθεί να υποβάλει στην καταγγελία του.
 2. Είναι κρίσιμο για την αποτελεσματική εξέταση της καταγγελίας να αναφέρονται περιστατικά – ενδείξεις που μπορούν βάσιμα να στοιχειοθετούν υποψίες παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και όχι αόριστα συμβάντα. Για παράδειγμα, δεν αποτελούν ενδείξεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, μέσω των δικτύων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμβάντα που σχετίζονται με τη λειτουργία της τερματικής συσκευής. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
  • θερμοκρασία συσκευής
  • λειτουργία μπαταρίας
  • λειτουργία του λογισμικού
 3. Η ΑΔΑΕ δύναται να εξετάσει καταγγελίας που αναφέρονται σε περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί κατά το μέγιστο μέχρι 2 έτη πριν. Ωστόσο, για λόγους ορθής χρήσης αυτής της δυνατότητας και πιο αποτελεσματικής διενέργειας των ελέγχων, είναι σκόπιμο να αναφέρετε περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν και σας έχουν δημιουργήσει την ανάγκη υποβολής καταγγελίας. Ως εκ τούτου, ένα διάστημα 3 μηνών είναι ικανοποιητικό προς τη διερεύνηση της καταγγελίας.
 4. Η ΑΔΑΕ εξετάζει καταγγελίες που αφορούν συνδέσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εντός της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, δεν αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της Αρχής οι περιπτώσεις:
  • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν εταιρείες όπως η Google, Yahoo, κτλ.
  • υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων (Facebook, Instagram, κτλ.)
  • υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω εφαρμογών που εγκαθίστανται σε λογισμικό κινητών τηλεφώνων, tablet και Η/Υ (viber, whatsup, κτλ.)
 5. Η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου σε ζητήματα υπερχρεώσεων λογαριασμών, ονοματοδοσίας (domain names), spam και στην καταγραφή συνομιλιών σχετικών με επαγγελματικές συναλλαγές.
 6. Η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου που διενεργούνται μέσω του διαδικτύου.
 7. Η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των τερματικών συσκευών. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να ελέγξει περιπτώσεις παραβίασης του λογισμικού των τερματικών συσκευών.
 8. Σε περίπτωση που η ΑΔΑΕ διαπιστώσει παρακολούθηση επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, μετά από εξέταση σχετικής καταγγελίας/ερωτήματος πολίτη, η ΑΔΑΕ (σύμφωνα με το Ν.5002/2022) δεν νομιμοποιείται να ενημερώσει τον πολίτη σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.
 9. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει, κατόπιν εξέτασης της καταγγελίας-ερωτήματος, αναρμοδιότητα της Αρχής, τότε αυτή δύναται να προωθηθεί στην Αρμόδια Αρχή,
 10. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται εγγράφως από την Αρχή μετά το πέρας της εξέτασης και έγκρισης των αποτελεσμάτων από την Ολομέλεια.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Για τις καταγγελίες που αφορούν σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της καταγγελίας, είναι τα ακόλουθα:

 1. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων είναι ο ίδιος συνδρομητής της σύνδεσης ή υπηρεσίας (δηλ. έχει σύμβαση με τον πάροχο), οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι συνδρομητής της σύνδεσης ή υπηρεσίας. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ο αριθμός της σύνδεσης ή το αναγνωριστικό της υπηρεσίας (π.χ. ο τηλεφωνικός αριθμός, ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο πάροχος και το χρονικό διάστημα χρήσης της.
 2. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων δεν είναι ο ίδιος ο συνδρομητής της σύνδεσης ή υπηρεσίας αλλά είναι αποκλειστικός χρήστης της σύνδεσης ή υπηρεσίας, οφείλει να καταθέσει:
  1. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για την αποκλειστική χρήση της σύνδεσης ή υπηρεσίας. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ο αριθμός της σύνδεσης ή το αναγνωριστικό της υπηρεσίας, ο πάροχος και το χρονικό διάστημα χρήσης αυτής.
  2. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του συνδρομητή ότι συναινεί στον έλεγχο της σύνδεσης ή υπηρεσίας και στην παροχή των σχετικών με τον έλεγχο πληροφοριών στον χρήστη.
 3. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων δεν είναι ο ίδιος ο συνδρομητής με τον συνδρομητή της σύνδεσης ή υπηρεσίας αλλά η σύνδεση χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες (π.χ. σταθερό τηλέφωνο σε χώρο εργασίας), οφείλει να καταθέσει:
  1. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι είναι χρήστης της σύνδεσης ή υπηρεσίας. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ο αριθμός της σύνδεσης ή το αναγνωριστικό της υπηρεσίας, ο πάροχος και το χρονικό διάστημα χρήσης αυτής.
  2. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του συνδρομητή ότι συναινεί στον έλεγχο της σύνδεσης ή υπηρεσίας, ότι όλοι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί για τον έλεγχο και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στον συνδρομητή και τον καταγγέλλοντα χρήστη και ότι δεν έχει διατυπωθεί σχετική αντίρρηση.
 4. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων είναι χρήστης σύνδεσης ή υπηρεσίας (π.χ. καρτοκινητό ή ανώνυμη σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αλλά δεν υφίσταται σύμβαση με τον πάροχο, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ο κάτοχος της εν λόγω σύνδεσης ή υπηρεσίας και θα αναγράφεται επίσης ο αριθμός της σύνδεσης ή το αναγνωριστικό της υπηρεσίας, ο πάροχος και το χρονικό διάστημα χρήσης αυτής.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για τις καταγγελίες που αφορούν σε Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλονται τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία, όπως για παράδειγμα η απόδειξη παραλαβής για ταχυμεταφορές ή συστημένο γράμμα.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Για ανώνυμες καταγγελίες καθώς και για περιπτώσεις καταγγελιών που δεν αφορούν συγκεκριμένη σύνδεση (π.χ. παρατυπίες του παρόχου) δεν απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά εξετάζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της καταγγελίας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις καταγγελιών μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω απλού ταχυδρομείου στην Αρχή (στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15124).

 

Σε περίπτωση που η ΑΔΑΕ διαπιστώσει παρακολούθηση επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, μετά από εξέταση σχετικής καταγγελίας/ερωτήματος πολίτη, η ΑΔΑΕ (σύμφωνα με το Ν.5002/2022) δεν νομιμοποιείται να ενημερώσει τον πολίτη σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ

Στην ΑΔΑΕ υποβάλλονται σε πολλές περιπτώσεις καταγγελίες που δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες της. Αυτές περιέχουν για παράδειγμα αιτήματα που αφορούν σε υπερχρεώσεις λογαριασμών, mail εξωτερικού, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ονοματοδοσία (domain names). Επίσης, πολλές καταγγελίες αφορούν σε spam, καθώς και στην καταγραφή συνομιλιών σχετικών με επαγγελματικές συναλλαγές.

Καταγγελίες που σχετίζονται με ζητήματα προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ για ζητήματα που αφορούν χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αρμόδια είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σε περίπτωση αναρμοδιότητας κατόπιν διερεύνησης της υπόθεσης αποστέλλεται η καταγγελία στην Αρμόδια αρχή ή Επιτροπή ενώ σε περιπτώσεις που η καταγγελία αφορά σε ιδιωτικούς χώρους αποστέλλεται απαντητική επιστολή στον καταγγέλλοντα.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο καταγγέλλων ενημερώνεται εγγράφως από την Αρχή.

 

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Σύστημα Υποβολής Αιτημάτων Πολιτών & Φορέων της ΑΔΑΕ από εδώ.

Το σύστημα είναι επίσης προσβάσιμο και από την σχετική ενότητα της Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.